Sedes Sociais

Fundación Montecelo ten un patrimonio inmobiliario que destina exclusivamente ao cumprimento dos seus fins sociais, mediante a cesión dos inmobles a entidades sen fins lucrativos, coas que previamente estableceu convenios de colaboración para a realización conxunta de actividades.

Esta cesión pode ser en aluguer ou en comodato gratuíto, mediante a sinatura dun contrato no que se establecen as condicións, os dereitos e deberes das partes.

Ademais, a Fundación adquiriu en usufruto decenal inmobles en A Coruña, Ferrol, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, que cedeu gratuitamente a diversas asociacións culturais para sede dos seus clubs xuvenís e outras actividades sociais.