Órganos de Goberno

PADROADO

O Padroado é o máximo órgano de goberno, representación e administración da Fundación.

Presidente

D. Arturo Maneiro Vila

Vicepresidente

D. Manuel Díaz Aledo

Vocales

D. Manuel Barral López

D. Carlos Matovelle Gómez

D. Luis Valdivia Castro

Secretario

D. José Luis Ipiña Azcúnaga