Deducións fiscais

A Fundación está acollida ao réxime fiscal especial regulado no Título II da Lei 49/2002, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos.

De acordo con dita lei (art. 19), os contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas terán dereito a deducir da cota íntegra o 35% do importe dos donativos. Se nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores realizáronse donativos á Fundación por importe igual ou superior en cada un deles, ao do exercicio anterior, a porcentaxe de dedución aplicable, será do 40%. A base desta dedución ten como límite o 10% da base liquidable do contribuínte.

As doazóns realizadas por entidades sometidas ao Imposto de Sociedades darán dereito a practicar unha dedución na cota íntegra do imposto igual ao 35% do importe do donativo (art. 21 da lei). Se nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores realizáronse donativos á Fundación por importe igual ou superior en cada un deles, ao do exercicio anterior, a porcentaxe de dedución aplicable, será do 40%. A base desta dedución non poderá exceder o 10% da base impoñible do período. As cantidades non deducidas por aplicación do devandito límite poderán deducirse nas liquidacións do imposto correspondente aos períodos que conclúan no dez anos inmediatos ou sucesivos.

Os benfeitores que desexen beneficiarse das deducións fiscais previstas na Lei 49/2002 han de indicar o NIF ou o CIF se é persoa xurídica, xa que é preceptivo para a Fundación comunicar a A.E.A.T. o nome e dous apelidos ou denominación social, o NIF ou CIF, o importe, e a provincia do domicilio fiscal, das persoas que desexen desgravar.

Se non se desexa facer uso deste dereito, abonda con non incluír na ficha o NIF ou CIF.