Apoyo a entidades

A Fundación Montecelo presta apoio a entidades sen fins lucrativos, como as asociacións xuvenís e culturais, coas que asina convenios de colaboración para a realización conxunta de actividades. Entre outras modalidades, a Fundación:

  • patrocina xornadas de estudios, seminarios, congresos, cursos de carácter formativo,
  • concede axudas para o mantemento das sedes sociais e para a mellora do equipamento,
  • outorga bolsas para facilitar ás familias con menos recursos, en especial as numerosas, o acceso aos programas formativos organizados polas entidades,
  • promove cursos de formación para os directivos, formadores e monitores das entidades,
  • cede os dereitos para o uso do leader100PROGRAM, para a súa aplicación,
  • presta asesoramento gratuíto ás entidades en cuestións fiscais, legais, contables e económicas,
  • facilita a organización de busca de recursos económicos mediante promocións económicas.

A Fundación carece dun patrimonio financeiro que lle produza rendas coas que financiar os proxectos. Por isto, a concesión das axudas, así como a súa contía, será acordada discrecionalmente pola Fundación e quedará condicionada á existencia de crédito específico con esta finalidade.